Select Page

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti

V Zdravstvenem domu Zagorje si prizadevamo, da so pacienti deležni najboljših možnih zdravstvenih storitev in se z zaupanjem obračajo na nas. To v največji meri dosegamo s strokovnostjo in vestnostjo vseh naših zaposlenih, z upoštevanjem naših vrednot, načel, pravil in s prizadevanji, da stremimo k vedno boljši oziroma izboljšani kakovosti našega dela in komunikacije. V največji meri se trudimo, da izpolnjujemo tako potrebe naših pacientov kot tudi želje in potrebe naših zaposlenih in ostalih deležnikov, ki tako ali drugače sodelujejo z nami.

Naša želja je, da bi v vseh delovnih procesih, ki jih izvajamo obvladali vse dejavnike, ki v prvi vrsti vplivajo na varnost in kakovost izvajanja naših storitev pa tudi na zadovoljstvo pacientov. Zaposlenim dajemo možnost strokovnega in osebnega razvoja, sodelovanja in povezovanja. Skrbimo, da si med seboj pomagamo, se nadomeščamo in vsi skupaj zasledujemo isti cilj – zadovoljstvo in strokovno obravnavo pacientov ter tudi zadovoljstvo vseh zaposlenih.

Da bi bil naš cilj zasledovan v največji možni meri vse zgoraj naštete aktivnosti s pomočjo standarda kakovosti ISO 9001 povezujemo v učinkovit sistem vodenja. Sistem vodenja kakovosti  zavezuje vse naše zaposlene, da vsakodnevno udejanjajo zastavljene cilje.

Saša Bajda, mag.jav.upr.
direktorica ZD Zagorje ob Savi

Sistem kakovosti standard ISO 9001:2015

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih izrazov, poudarkov ter zahtev v zvezi s standardom  ISO 9001:2015, ki ga izvajamo v ZD Zagorje ob Savi, in našo notranjo kulturo, ki so nam v pomoč pri razumevanju in izvajanju sistema vodenja kakovosti.

Kaj je ISO 9001

Standard ISO 9001 je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard je torej povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu. Zahteve standarda se osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne zanemarja deležnikov, ki lahko vplivajo na sistem vodenja.

ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Ko ta načela vzamete za svoja, vam lahko pomagajo izboljšati rezultate vaše organizacije:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • voditeljstvo,
 • vključevanje ljudi,
 • procesni pristop,
 • sistemski pristop k vodenju,
 • nenehno izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

Kaj smo pridobili

Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 je naša strateška odločitev,  ki nam daje trdno podlago pri naših pobudah za trajnostni razvoj in izboljšave v naših delovnih procesih.

Sistemsko obvladovanje kakovosti  v zdravstveni ustanovi dokazano vodi k:

 • večjemu zaupanje v ustanovo in bolj zadovoljnim pacientom,
 • manjšim tveganjem za nastanek napake,
 • večji konkurenčnosti, določitvi in optimizaciji procesov,
 • jasnim opredelitvam odgovornosti
 • razvoju meril učinkovitosti in stalnim izboljšavam,
 • vključenosti vseh zaposlenih in boljšemu komuniciranju,
 • zmanjševanju stroškov in urejenosti dokumentacije.

Kakovost ni samoumevna

Za naše paciente je izjemnega pomena kakovost izvedbe  naših storitev. Kakovost storitev nikakor ne sme biti izid naključja. Zato moramo skrbno planirati, izvajati, nadzorovati in izboljševati vse aktivnosti, ki vplivajo na kakovost naših storitev.

To dosegamo s pomočjo vgrajenega sistema vodenja kakovosti, kjer smo  predvsem določili:

 • naloge, odgovornosti, pooblastila na vseh ravneh (kdo, kaj, kako, s kom in kdaj),
 • politiko in cilje kakovosti, opredelili način vodenja,
 • navodila, opisali procese, prepoznali tveganja, opredelili zahteve odjemalcev, zakonodaje,
 • način sodelovanja med oddelki, notranje in zunanje komuniciranje, obvladovanje virov, notranje presoje in kontrole,
 • način razpoznavanja in reševanja problemov, predlaganje izboljšav, naš razvoj, itd.

Notranje / zunanje presoje

Z notranjimi presojami sistema vodenja kakovosti, ki jih redno izvajamo preverjamo, kako izpolnjujemo in izvajamo zahteve standarda oz. zahteve, ki smo jih opredelili v naši dokumentaciji. S presojo želimo:

 • dokazati, da aktivnosti zagotavljanja kakovosti ustrezajo načrtovanim postopkom,
 • ugotoviti učinkovitost našega sistema vodenja kakovosti (politike, doseganja ciljev…),
 • odkriti šibke točke na področju zagotavljanja kakovosti,
 • na podlagi ugotovitev izvesti učinkovite ukrepe za ohranitev in izboljšanje našega sistema,
 • dvigovati zavedanje zaposlenih glede pomena kakovosti.

Sodelujoči v presoji se morajo zavedati, da se presoja sistem in ne posameznik, presojo razumemo kot priložnost, da skupaj s sodelavcem, ki nas presoja,  ugotavljamo le to,  »kako biti boljši«.

Z zunanjimi presojami sistema vodenja kakovosti, ki jih izvaja zunanja akreditacijska hiša (Bureau Veritas) enkrat letno, prav tako neodvisno preverjajo, kako izpolnjujemo in izvajamo zahteve standarda oz. zahteve, ki smo jih opredelili v naši dokumentaciji.

Načela vodenja kakovosti

ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Ko ta načela vzamemo za svoja, nam lahko pomagajo izboljšati rezultate našega zavoda. Razne dileme in odločitve presojamo skozi prizme naslednjih načel:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • voditeljstvo,
 • vključevanje ljudi,
 • procesni pristop,
 • sistemski pristop k vodenju,
 • nenehno izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

Naše poslanstvo

Poslanstvo našega dela vidimo v zadovoljstvu pacientov, stalnem izboljševanju kakovosti in varnosti naših storitev.

Naša vizija

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva in zdravljenj po sodobnih strokovnih smernicah.

Naše vrednote

 • pripadnost zavodu
 • kakovost opravljenega dela
 • medsebojno zaupanje
 • strokovnost, kreativnost in odzivnost
 • upoštevanje delovnega časa
 • varovanje zasebnosti
 • pozitivno komuniciranje z uporabniki in sodelavci
 • etika
 • odgovornost
 • sodelovanje in odprtost
error: Vsebina je avtorsko zaščitena !!
Skip to content