Select Page

Katalog informacij

Katalog dostopen: na spletu in v tiskani obliki na sedežu od 8.00 – 13.00 ure. Podatki o objavi: prva objava oktober 2007, zadnja sprememba december 2019

Naziv organa

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Ustanovitelji

Občina Zagorje ob Savi

Poslovni podatki

Reg. podatki: Reg. vložek 1/13224/00
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična št.: 5063108
ID št. za DDV: SI89472861
Podračun: 0110-06008365497 pri UJP

Direktor

Aleš Šabeder
univ. dipl. ekon.

V.d. strokovne vodje

Nina Pokorn
dr. med., spec. druž. med.

Glavna sestra, pomoč. dir. za zdrav. nego

Mateja Avsec
dipl. med. sestra

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

1 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d. o. o.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

2.1.1 Opis delovnega področja

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavje št. 12/ 1991).

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja
 • zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov ( preventiva in kurativa) v otroškem in šolskem dispanzerju
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialno-varstvenem zavodu
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, z nujnimi in ne nujnimi reševalnimi prevozi ter prevozi dializnih in onkoloških bolnikov
 • specialistično ambulantno dejavnost v ambulanti za pljučne bolezni in alergije, diabetični ambulanti in kardiološki ambulanti
 • izvajanje zdravstvenih storitev logopedske službe v dispanzerju za mentalno zdravje
 • izvajanje fizioterapevtskih storitev v fizioterapiji ZD Zagorje in na lokaciji DSO Izlake (Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski)
 • izvajanje laboratorijskih storitev za ambulante ZD Zagorje in zasebne ambulante, ki so locirane v stavbi ZD
 • izvajanje zobozdravstvenega varstva otrok in mladine
 • izvajanje zobozdravstvenega varstva odraslih
 • zavod je registriran tudi za prodajo in izposojo medicinskih pripomočkov, kar izvaja v specializirani prodajalni, ki deluje v okviru ZD Zagorje

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in storitve prodaja tudi na trgu, v kolikor so za to izkazane potrebe.

Zavod, v skladu z odlokom o ustanovitvi, za koncesionarje in druge uporabnike opravlja tudi finančno-računovodska in administrativna dela, čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacijo sanitetnega materiala ter gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda. Za ustanovitelja opravlja zavod tudi dejavnost upravljanja z objektom, ki ga uporablja za zdravstveno dejavnost, proste kapacitete pa oddaja v najem.

2.1.2 Seznam notranjih organizacijskih enot

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

2.2 Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti

Področje delovanja organa urejajo:

 • državni predpisi
  • Register predpisov RS www.pisrs.si
  • Uradni list RS www.uradni-list.si
  • Ministrstvo za zdravje RS www.mz.gov.si
  • Zakon o pacientovih pravicah
  • Zakon o zdravstveni dejavnosti
  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov
  • Zakon o javnih naročilih
  • Zakon o zdravstveni inšpekciji
  • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • predpisi EU

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.4 Seznam predlogov predpisov
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

 1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
 2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
 3. Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.3 Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

Služba splošne in družinske medicine

Darja Bastič
dr. med., spec.

Služba za nujno medicinsko pomoč

Darja Bastič
dr. med., spec.

Služba za specialistično ambulantno dejavnost

Mojca Judež
dipl. inž. rad. (nadomestni vodja)

Logopedska dejavnost

Nada Klavs
logopedinja

Fizioterapija ZD Zagorje

Anita Ferme
dipl. fizioterapevt s specialnimi znanji

Fizioterapija DSO Izlake

Andreja Ševerker
višji fizioterapevt

Patronažna služba in nega bolnika na domu

Julija Jazbinšek Jenko
dipl. med. sestra

Zdravstvenovzgojna dejavnost

Anja Biruša
dipl. med. sestra

Melisa Duranović
dipl. med. sestra

Laboratorij

asist. dr. Sanja Stopinšek, spec. med. biokem.
Barbara Guzaj, dipl. ing. lab. biomedicine

Reševalna služba

Aljaž Groboljšek

Zobozdravstvo za odrasle, otroke in mladino

Anja Drobež
dr. dent. med.

Specializirana prodajalna za medicinske pripomočke
in pomožna zdravilna sredstva

Manca Pozvek

Upravno administrativna dejavnost

Mojca Petek
mag. manag.

Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon.

3. Dostop do informacij javnega značaja

3 Dostop do informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

3.1 Dostop na spletni strani

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda https://www.zd-zagorje.si

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

3.2 Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • osebno na sedežu zavoda, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi (recepcija), vsak delovnik med 8.00 in 13.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • telefonsko na številki (03) 56 55 000 (telefonist-receptor). Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • kot zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8.00 – 13.00 ure.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi. Zahteva mora vsebovati vse podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov info@zd-zagorje.si.

Elektronska zahteva se v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. L RS št. 9/18) obravnava kot pisna, tudi če ne vsebuje elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu podpisu.

Zahteva mora vsebovati:

 • navedbo organa, ki se mu pošilja zahteva za dostop,
 • osebno ime ali firmo prosilca,
 • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 • naslov prosilca ali naslov zastopnika oziroma pooblaščenca.

Vzorec zahteve je na voljo tukaj.

Prosilec mora v zahtevi opredeliti informacijo s katero se želi seznaniti ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (želi npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis). V zahtevi pa prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

V primeru, da prosilec vloži nepopolno zahtevo, mora organ prosilca pozvati, da jo v predvidenem roku, ki ni krajši od tri dni, dopolni. Če prosilec tega ne stori, organ zahtevo zavrže. Pri dopolnitvi zahteve zakon zagotavlja prosilcu ustrezno strokovno pomoč, ki mu jo nudi uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Glede na to, da prosilec sam presodi, kateri izmed organov razpolaga z informacijo, ki jo želi, se lahko seveda zgodi, da se zmoti in vloži zahtevo pri organu, ki te informacije nima in mu je zato ne more posredovati. ZDIJZ to situacijo uredi tako, da zaveže organ, ki zahtevo prejeme, in zanjo ni pristojen, da odstopi zahtevo tistemu organu, ki z zahtevano informacijo razpolaga. O odstopu zahteve mora obvestiti prosilca.

Postopek z zahtevo vodi uradna oseba, ki jo določi organ, saj zakon o dostopu do informacij javnega značaja obvezuje vse zavezance po tem zakonu, da imenujejo eno ali več uradnih oseb, ki bodo pristojne za posredovanje informacij javnega značaja. Prav tako pa daje možnost, da več organov skupaj določi eno ali več uradnih oseb, ki bo imela navedeno pristojnost za vse organe skupaj. Poudariti velja, da uradna oseba postopek samo vodi in ne odloča o zahtevi. Zakon pravi, da odloča organ, kar konkretneje pomeni, da odloča predstojnik organa. Mogoče je, da predstojnik organa s pooblastilom prenese pristojnost odločati o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja na uradno osebo, ki jo on pooblasti. Le v takem primeru lahko ta pooblaščena oseba postopek z zadevo vodi in na koncu o njej tudi odloči.

Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak napravi uradni zaznamek. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa vloži pravno sredstvo. Zakon vzpostavlja domnevo, da se zahteva šteje za zavrnjeno, če organ ne omogoči prosilcu dostopa v predvidenem roku (20, izjemoma 30 dni) ali če ne izda ali ne vroči odločbe o zavrnitvi zahteve.

Če organ prosilcu ugodi, mu mora nemudoma omogočiti dostop do želene informacije. Če je želena informacija varovana po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah je mogoče izvesti dostop do informacije javnega značaja le tako, da se da prosilcu na vpogled.

Prosilec lahko pri vpogledu tudi ugotovi, da mu ni bila posredovana prava informacija, to je tista, ki jo je navedel v zahtevi za dostop. V takem primeru lahko zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo, ki jo je navedel v zahtevi. O tem mora organ odločiti nemudoma, najkasneje pa v roku 3 dni.

Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. O pritožbi zoper navedena pravna akta odloča poseben organ, to je informacijski pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

3.3 Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je brezplačno, zaračunajo se le materialni stroški posredovanja v skladu s cenikom.

4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

4 Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

5. Celostna grafična podoba

5 Priročnik celostne grafične podobe ZD Zagorje

Marca 2021 se je prenovila celostna grafična podoba. Elektronski priročnik v PDF formatu si lahko ogledate TUKAJ.

error: Vsebina je avtorsko zaščitena !!
Skip to content