Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

 
03 56 55 000
 
        nujna medicinska pomoč 112
 

Katalog informacij javnega značaja
Naziv organa:

Zdravstveni dom ZAGORJE ob Savi

Skrajšano ime:

ZD ZAGORJE

Sedež:

Cesta zmage 1, 1410 ZAGORJE ob Savi

Telefon:

(03) 56 55 000

Fax: 03) 56 64 616
E-pošta:

info@zd-zagorje.si

 
 
Ustanovitelji:


Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

1410 ZAGORJE OB SAVI

   
Direktor:

Saša BAJDA, mag.jav.upr.

Telefon: (03) 56 55 046
E-pošta: info@zd-zagorje.si
   

Glavna sestra:

Pomoč. direktorice

za zdrav. nego

Katjuša RAJOVEC, dipl. med. sestra, mag.  zdr. - soc. manag.
Telefon: (03) 56 55 032
E-pošta: katjusa.rajovec@zd-zagorje.si
   
Reg. podatki:

Reg. vložek 1/13224/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Matična štev.:

5063108

ID štev. za DDV:

SI89472861

Podračun:

01342-6030925151 pri UJP Trbovlje

Katalog dostopen:
Podatki o objavi:
 • prva objava oktober 2007
 • zadnja sprememba december 2019

1. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOVV skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 

2.1     ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI  ZAVODA

 

2.1.1. Opis delovnega področja

 

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavje št. 12/ 1991).

 

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja
 • zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov ( preventiva in kurativa) v otroškem in šolskem dispanzerju
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialno-varstvenem zavodu,
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, z nujnimi in ne nujnimi reševalnimi prevozi ter prevozi dializnih in onkoloških bolnikov,
 • specialistično ambulantno dejavnost v ambulanti za pljučne bolezni in alergije, diabetični ambulanti in kardiološki ambulanti,
 • izvajanje zdravstvenih storitev logopedske službe v dispanzerju za mentalno zdravje,
 • izvajanje fizioterapevtskih storitev v fizioterapiji ZD Zagorje in na lokaciji DSO Izlake ( Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski )
 • izvajanje laboratorijskih storitev za ambulante ZD Zagorje in zasebne ambulante, ki so locirane v stavbi ZD
 • izvajanje zobozdravstvenega varstva otrok in mladine
 • zavod je registriran tudi za prodajo in izposojo medicinskih  pripomočkov, kar izvaja v specializirani prodajalni, ki deluje v okviru ZD Zagorje

 

 

 

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in storitve prodaja tudi na trgu, v kolikor so za to izkazane potrebe.

 

 

Zavod, v skladu z odlokom o ustanovitvi, za koncesionarje in druge uporabnike opravlja tudi finančno-računovodska in administrativna dela, čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacijo sanitetnega materiala ter gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda. Za ustanovitelja opravlja zavod tudi dejavnost upravljanja z objektom, ki ga uporablja  za zdravstveno dejavnost, proste kapacitete pa oddaja v najem.

 

 

 

2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot


   
Enota

Služba splošne in družinske medicine

Vodja:

Darja Bastič, dr.med., spec.

Telefon:

(03) 56 55 034

E-pošta:

darja.bastic@zd-zagorje.si

   

Enota

Služba za nujno medicinsko pomoč

Vodja:

Darja Bastič, dr.med., spec.

Telefon:

(03) 56 55 016, v primeru izpada tel. linije kličite 051 438 541

E-pošta: darja.bastic@zd-zagorje.si
   

Enota

Služba za varstvo otrok in mladine

Vodja:

Natalija Gradišek, dr.med., spec.pediater

Telefon:

(03) 56 55 045, (03) 56 55 073

E-pošta:

otroski.zdravnik@zd-zagorje.si

solski.zdravnik@zd-zagorje.si

   

Enota

Služba za specialistično ambulantno dejavnost

Vodja:

Danica Slapar, dr.med., spec., pulmolog, alergolog

Telefon:

(03) 56 55 042

E-pošta:

danica.slapar@zd-zagorje.si

   

Enota

Služba za mentalno zdravje-logopedska dejavnost

Vodja:  Nada Klavs, logopedinja
Telefon: (03) 56 55 052 
E-pošta: nada.klavs@zd-zagorje.si 
   

Enota

Fizioterapija v ZD Zagorje in  v prostorih DSO Izlake

Vodja: Anita Ferme in Andreja Ševerker
Telefon: (03) 56 55 022 in 03 56 79 085
E-pošta: fizioterapija@zd-zagorje.si
fizioterapija@dso-izlake.si
   

Enota

Patronažna služba in nega bolnika na domu

Vodja:

Jožica Oven, dipl.med.sestra

Telefon:

(03) 56 55 010, mobilni tel.: 051 442 682

E-pošta:

jozi.oven@zd-zagorje.si

   

Enota

Zdravstvenovzgojna dejavnost

Vodja:

Eva  Poglajen, dipl. med. sestra

Telefon:

(03) 56 55 043

E-pošta:

zdravstvena-vzgoja@zd-zagorje.si

   

Enota

Laboratorij
Vodja:
Nadom. vodja:

mag. sci. Zora Čede, uni.dipl.biol., spec.med.biokem.
Barbara Guzaj, dipl.ing.lab. biomedicine

Telefon:

(03) 56 55 049

E-pošta:

laboratorij2@zd-zagorje.si

   

Enota

Reševalna služba

Vodja:

Aljaž Groboljšek

Telefon:

(03) 56 55 015

E-pošta:

aljaz.groboljsek@zd-zagorje.si

   

Enota

 

Služba za otroško in mladinsko zobozdravstvo

 

Vodja:

Divna Bogdanović, dr.dent.med.

Telefon:

(03) 56 55 025

E-pošta:

divna.bogdanovic@zd-zagorje.si

   

Enota

 

 

Specializirana prodajalna za medicinske pripomočke in pomožna zdravilna sredstva

 

Odgovorna:  Urška Lepoša, farmac. tehnik
Telefon: (03) 56 55 031 
E-pošta:  trgovina@zd-zagorje.si
   

Enota

 

Uprava zavoda
Vodja upravno administrativne dejvanosti

Vodja: Mojca Petek, mag. manag.
Telefon: (03) 56 55040
E-pošta: mojca.petek@zd-zagorje.si
   
   

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

   

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

   
Direktor: Saša BAJDA, mag.jav.upr.
Naslov: Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: (03) 56 55 046
Fax: (03) 56 64 616
E-pošta: info@zd-zagorje.si

2.3.       SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI

 

Področje delovanja organa urejajo:

 

 

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

 

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

 

Povezava na portale lokalnih skupnosti:

 

 

Povezava na državne registre predpisov:

 

 

Povezava na EU portal:

 

 

 

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

 

 

2.6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

 

1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

3. Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

 

 

2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

 

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

 

 

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

 

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

 

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

 

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

 

2.8.3 Ime zbirke:  Laboratorijski informacijski sistem

 

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.


 

2.9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

  

 • Ordinacijski časi ambulant
 •  

3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

 

 

 

 

3.1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-zagorje.si 

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

 

 

3.2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

 

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

 

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 •   osebno na sedežu zavoda, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi (recepcija ), vsak delovnik med 8.00 in 13.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • telefonsko na številki (03) 56 55 000 (telefonist-receptor ). Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. 

 

 

3.2.2. Pisna zahteva


Pisno zahtevo lahko vložite:

 

 • kot zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8.00 – 13.00 ure.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi. Zahteva mora vsebovati vse podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov info@zd-zagorje.si.

 • Elektronska zahteva se v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. L RS št. 9/18) obravnava kot pisna, tudi če ne vsebuje elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu podpisu.

 

Zahteva mora vsebovati:

 • navedbo organa, ki se mu pošilja zahteva za dostop,
 • osebno ime ali firmo prosilca,
 • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 • naslov prosilca ali naslov zastopnika oziroma pooblaščenca.


Vzorec zahteve je na voljo tukaj.

Prosilec mora v zahtevi opredeliti informacijo s katero se želi seznaniti ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (želi npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis). V zahtevi pa prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

V primeru, da prosilec vloži nepopolno zahtevo, mora organ prosilca pozvati, da jo v predvidenem roku, ki ni krajši od tri dni, dopolni. Če prosilec tega ne stori, organ zahtevo zavrže. Pri dopolnitvi zahteve zakon zagotavlja prosilcu ustrezno strokovno pomoč, ki mu jo nudi uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Glede na to, da prosilec sam presodi, kateri izmed organov razpolaga z informacijo, ki jo želi, se lahko seveda zgodi, da se zmoti in vloži zahtevo pri organu, ki te informacije nima in mu je zato ne more posredovati. ZDIJZ to situacijo uredi tako, da zaveže organ, ki zahtevo prejeme, in zanjo ni pristojen, da odstopi zahtevo tistemu organu, ki z zahtevano informacijo razpolaga. O odstopu zahteve mora obvestiti prosilca.
Postopek z zahtevo vodi uradna oseba, ki jo določi organ, saj zakon o dostopu do informacij javnega značaja obvezuje vse zavezance po tem zakonu, da imenujejo eno ali več uradnih oseb, ki bodo pristojne za posredovanje informacij javnega značaja. Prav tako pa daje možnost, da več organov skupaj določi eno ali več uradnih oseb, ki bo imela navedeno pristojnost za vse organe skupaj. Poudariti velja, da uradna oseba postopek samo vodi in ne odloča o zahtevi. Zakon pravi, da odloča organ, kar konkretneje pomeni, da odloča predstojnik organa. Mogoče je, da predstojnik organa s pooblastilom prenese pristojnost odločati o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja na uradno osebo, ki jo on pooblasti. Le v takem primeru lahko ta pooblaščena oseba postopek z zadevo vodi in na koncu o njej tudi odloči.

Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak napravi uradni zaznamek. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa vloži pravno sredstvo. Zakon vzpostavlja domnevo, da se zahteva šteje za zavrnjeno, če organ ne omogoči prosilcu dostopa v predvidenem roku (20, izjemoma 30 dni) ali če ne izda ali ne vroči odločbe o zavrnitvi zahteve.
Če organ prosilcu ugodi, mu mora nemudoma omogočiti dostop do želene informacije. Če je želena informacija varovana po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah je mogoče izvesti dostop do informacije javnega značaja le tako, da se da prosilcu na vpogled.

Prosilec lahko pri vpogledu tudi ugotovi, da mu ni bila posredovana prava informacija, to je tista, ki jo je navedel v zahtevi za dostop. V takem primeru lahko zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo, ki jo je navedel v zahtevi. O tem mora organ odločiti nemudoma, najkasneje pa v roku 3 dni.
Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. O pritožbi zoper navedena pravna akta odloča poseben organ, to je informacijski pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

 

 

3.3. STROŠKOVNIK

 

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je brezplačno, zaračunajo se le materialni stroški posredovanja v skladu s cenikom.

 


4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

Aktualno


ODPOVED TESTIRANJA S HITRIMI TESTI V PONEDELJEK, 5.4. 2021


Spoštovani,

obveščamo vas, da v ponedeljek, 5. 4. 2021, izjemoma ne bo potekalo brezplačno ...

BREZPLAČNO MNOŽIČNO TESTIRANJE S HITRIMI TESTI V SREDO, 24.3. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo jutri, 24.3. 2021 brezplačno množično testiranje s hitrimi ...
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni