Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

 
03 56 55 000
 
        nujna medicinska pomoč 112
 

Katalog informacij javnega značaja
Naziv organa:

Zdravstveni dom ZAGORJE ob Savi

Skrajšano ime:

ZD ZAGORJE

Sedež:

Cesta zmage 1, 1410 ZAGORJE ob Savi

Telefon:

(03) 56 55 000

Fax: 03) 56 64 616
E-pošta:

info@zd-zagorje.si

 
 
Ustanovitelji:


Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

1410 ZAGORJE OB SAVI

   
Direktor:

Saša BAJDA, mag.jav.upr.

Telefon: (03) 56 55 046
E-pošta: info@zd-zagorje.si
   

Glavna sestra:

Pomoč. direktorice

za zdrav. nego

Katjuša RAJOVEC, dipl. med. sestra, mag.  zdr. - soc. manag.
Trenutno nadomešča:
Maša ROMŠK, dipl.med.sestra
Telefon: (03) 56 55 032
E-pošta: katjusa.rajovec@zd-zagorje.si
masa.romsk@zd-zagorje.si
   
Reg. podatki:

Reg. vložek 1/13224/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Matična štev.:

5063108

ID štev. za DDV:

SI89472861

Podračun:

01342-6030925151 pri UJP Trbovlje

Katalog dostopen:
Podatki o objavi:
 • prva objava oktober 2007
 • zadnja sprememba marec  2016

1. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOVV skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 

2.1     ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI  ZAVODA

 

2.1.1. Opis delovnega področja

 

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavje št. 12/ 1991).

 

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja
 • zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov ( preventiva in kurativa) v otroškem in šolskem dispanzerju
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialno-varstvenem zavodu,
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, z nujnimi in ne nujnimi reševalnimi prevozi ter prevozi dializnih in onkoloških bolnikov,
 • specialistično ambulantno dejavnost v ambulanti za pljučne bolezni in alergije, diabetični ambulanti in kardiološki ambulanti,
 • izvajanje zdravstvenih storitev logopedske službe v dispanzerju za mentalno zdravje,
 • izvajanje fizioterapevtskih storitev v fizioterapiji ZD Zagorje in na lokaciji DSO Izlake ( Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski )
 • izvajanje laboratorijskih storitev za ambulante ZD Zagorje in zasebne ambulante, ki so locirane v stavbi ZD
 • izvajanje zobozdravstvenega varstva otrok in mladine
 • zavod je registriran tudi za prodajo in izposojo medicinskih  pripomočkov, kar izvaja v specializirani prodajalni, ki deluje v okviru ZD Zagorje

 

 

 

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in storitve prodaja tudi na trgu, v kolikor so za to izkazane potrebe.

 

 

Zavod, v skladu z odlokom o ustanovitvi, za koncesionarje in druge uporabnike opravlja tudi finančno-računovodska in administrativna dela, čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacijo sanitetnega materiala ter gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda. Za ustanovitelja opravlja zavod tudi dejavnost upravljanja z objektom, ki ga uporablja  za zdravstveno dejavnost, proste kapacitete pa oddaja v najem.

 

 

 

2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot


   
Enota

Služba splošne in družinske medicine

Vodja:

Darja Bastič, dr.med., spec.

Telefon:

(03) 56 55 034

E-pošta:

darja.bastic@zd-zagorje.si

   

Enota

Služba za nujno medicinsko pomoč

Vodja:

Darja Bastič, dr.med., spec.

Telefon:

(03) 56 55 016, v primeru izpada tel. linije kličite 051 438 541

E-pošta: darja.bastic@zd-zagorje.si
   

Enota

Služba za varstvo otrok in mladine

Vodja:

Natalija Gradišek, dr.med., spec.pediater

Telefon:

(03) 56 55 045, (03) 56 55 073

E-pošta:

otroski.zdravnik@zd-zagorje.si

solski.zdravnik@zd-zagorje.si

   

Enota

Služba za specialistično ambulantno dejavnost

Vodja:

Danica Slapar, dr.med., spec., pulmolog, alergolog

Telefon:

(03) 56 55 042

E-pošta:

danica.slapar@zd-zagorje.si

   

Enota

Služba za mentalno zdravje-logopedska dejavnost

Vodja:  Nada Klavs, logopedinja
Telefon: (03) 56 55 052 
E-pošta: nada.klavs@zd-zagorje.si 
   

Enota

Fizioterapija v ZD Zagorje in  v prostorih DSO Izlake

Vodja: Anita Ferme in Andreja Ševerker
Telefon: (03) 56 55 022 in 03 56 79 085
E-pošta: fizioterapija@zd-zagorje.si
fizioterapija@dso-izlake.si
   

Enota

Patronažna služba in nega bolnika na domu

Vodja:

Jožica Oven, dipl.med.sestra

Telefon:

(03) 56 55 010, mobilni tel.: 051 442 682

E-pošta:

patronaza@zd-zagorje.si

   

Enota

Zdravstvenovzgojna dejavnost

Vodja:

Eva  Poglajen, dipl. med. sestra

Telefon:

(03) 56 55 043

E-pošta:

zdravstvena-vzgoja@zd-zagorje.si

   

Enota

Laboratorij
Vodja:
Nadom. vodja:

mag. sci. Zora Čede, uni.dipl.biol., spec.med.biokem.
Barbara Guzaj, dipl.ing.lab. biomedicine

Telefon:

(03) 56 55 049

E-pošta:

laboratorij2@zd-zagorje.si

   

Enota

Reševalna služba

Vodja:

Aljaž Groboljšek

Telefon:

(03) 56 55 015

E-pošta:

aljaz.groboljsek@zd-zagorje.si

   

Enota

 

Služba za otroško in mladinsko zobozdravstvo

 

Vodja:

Divna Bogdanović, dr.dent.med.

Telefon:

(03) 56 55 025

E-pošta:

divna.bogdanovic@zd-zagorje.si

   

Enota

 

 

Specializirana prodajalna za medicinske pripomočke in pomožna zdravilna sredstva

 

Odgovorna:  Urška Lepoša, farmac. tehnik
Telefon: (03) 56 55 031 
E-pošta:  trgovina@zd-zagorje.si
   

Enota

 

Uprava zavoda
RAČUNOVODSTVO

Vodja: Irena Lebič, dipl. ekon.
Telefon: (03) 56 55040
E-pošta: irena.lebic@zd-zagorje.si
   
   

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

   

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

   
Direktor: Saša BAJDA, mag.jav.upr.
Naslov: Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: (03) 56 55 046
Fax: (03) 56 64 616
E-pošta: info@zd-zagorje.si

2.3.       SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI

 

Področje delovanja organa urejajo:

 

 

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

 

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

 

Povezava na portale lokalnih skupnosti:

 

 

Povezava na državne registre predpisov:

 

 

Povezava na EU portal:

 

 

 

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

 

 

2.6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

 

1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

3. Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

 

 

2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

 

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

 

 

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

 

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

 

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

 

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

 

2.8.3 Ime zbirke:  Laboratorijski informacijski sistem

 

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

 

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.


 

2.9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

 

 

Javna naročila

Pritožbeni postopek

 

3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

 

 

 

 

3.1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-zagorje.si 

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

 

 

3.2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

 

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

 

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 

 

 • osebno na sedežu zavoda, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi (recepcija ), vsak delovnik med 8.00 in 13.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • telefonsko na številki (03) 56 55 000 (telefonist-receptor ). Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. 

 

 

3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 


 • kot zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8.00 – 13.00 ure.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi. Zahteva mora vsebovati vse podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov info@zd-zagorje.si. Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

 

 

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

 

3.3. STROŠKOVNIK

 

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ( Ur.l. Republika Slovenija št. 119/07).

 


4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

Aktualno


CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI 2019/2020

Obveščamo vas, da smo z 28.10.2019 pričeli s cepljenem proti sezonski gripi.

Cena cepljenja ...

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni